Bibliography

Asahi Shinbunsha. Gomen’yasu oosakaben. 1994. Print.

Hō, Hi. Ōsaka kotoba no tokuchō. 1993. Print.

Inoue, Fumio. Shakai hōgengaku ronkō : shin hōgen no kiban. Shohan. Tōkyō: Meiji Shoin, 2008. Print.

Kokuritsu Kokugo Kenkyūjo. Hōgen to nihongo kyōiku. 1993. Print.

---. Nihon no furusato kotoba shūsei : Zenkoku hōgen danwa dētabēsu. 2002. Print.

Minami, Masahiko. Gengo to bunka : Gengogaku kara yomitoku kotoba no bariēshon. Tōkyō: Kuroshioshuppan, 2009. Print.

Nihon Hōsō Kyōkai. Oosakaben no sekai. 1995. Print.

Okamoto, Makiko. Kiite oboeru kansai Ōsaka ben nyūmon. Tōkyō: Hitsuji Shobō, 2006. Print.

Onoe, Keisuke. Ōsaka kotobagaku. 1999. Print.

Ōtani, Kōichi. Oosakagaku. 1997. Print.

Palter, D. Colloquial Kansai Japanese the dialects and culture of the Kansai Region = Maido! ōkini! kansai-ben. 3rd ed. Tokyo [u.a.]: Tuttle, 2007. Print.

Satō, Makoto. Oosakaben supirittsu. 2000. Print.

Tanabe, Seiko. Ōsakaben charan poran. Tōkyō: Chūō Kōronsha, 1981. Print.

Tse, Peter. Kansai Japanese : the language of Ōsaka, Kyōto, and Western Japan. Rutland Vt.: C.E. Tuttle Co., 1993. Print.

Yamashita, Yoshitaka. Kansaiben kōgi. Tōkyō: Kōdansha, 2004. Print.